கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு ஊழியங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு கர்த்தருக்குள் தேவையான வளர்ச்சியையும் பண்புகளையும் ஒருங்கிணைக்கிறது. நாங்கள் 1996 முதல் தேவனின் ராஜ்யத்தின் முக்கியமான பணிகளை புன்னகையுடன் செய்து வருகின்றோம். அன்பின் ராஜா இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிறருக்கு எடுத்துரைப்பதே எங்கள் நோக்கம்.

உலகத்தை சந்தித்தல்!
இரட்சிப்பிற்காக பிரசங்கித்தல்!
ஊழியம் செய்ய போதித்தல்!