போதகர் கரிசனை மற்றும் ஆலோசனை

தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலம் ஜனங்களை சரி செய்கின்றோம்!

‘ஆலோசனையில்லாமையால் எண்ணங்கள் சித்தியாமற்போம்; ஆலோசனைக்காரர் அநேகர் இருந்தால் அவைகள் உறுதிப்படும்.’ (நீதிமொழிகள் 15:22)

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு கரிசனை மற்றும் ஆலோசனை என்பது நாங்கள் உங்களை கவனித்துக்கொள்வதை குறிக்கிறது. இதில் இயேசு மக்களைக் கவனித்துக்கொண்ட விதத்தையும் அவருடைய சீடர்களுக்கு அதைச் செய்யக் கற்றுக் கொடுத்ததையும் பிரதிபலிக்கிறது. இது சபையின் உறுப்பினர்களை அல்லது சபையில் உள்ள மக்களையும் சுற்றியுள்ள சமூகத்தையும் கவனித்துக்கொள்வதை உள்ளடக்குகிறது. நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலம் உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறுகின்றோம். ஆண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு சமாதானம் தருவார்!