பெண்கள் ஜக்கியம்

‘சௌந்தரியம் வஞ்சனையுள்ளது, அழகும் வீண்; கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள். ‘ (நீதிமொழிகள் 31:30)

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு மகளிர் ஊழியம், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சேவை செய்வதற்கு பெண்கள் தங்கள் திறமைகளை உண்மையாக பயன்படுத்தவும், வளர்க்கவும், ஊக்குவிக்கவும் உதவுகின்றது. இது கிறிஸ்தவ பெண்களின் தெய்வீக தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதிலும், இயேசு கிறிஸ்துவில் அவர்கள் விசுவாசத்தில் வளர உதவுவதையும் மையமாகக் கொண்டுள்ளது. இது செயல் அடிப்படையிலானது மற்றும் வேதாகம வலிக்கத்துதலுடன் தெய்வீக வாழ்க்கையை வாழ்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
நீங்கள் வலுவான வாழ்க்கையை உருவாக்கவும், பெண்கள் ஊழியத்தின் மூலம் தைரியமாக வாழ உங்களை ஊக்குவிக்கவும் நீங்கள் விரும்பினால்…

இதுதான் நீங்கள் துவங்கும் இடம்!