வாலிபர் கூடுகை

‘தேவனே, என் சிறுவயதுமுதல் எனக்குப் போதித்துவந்தீர்;’ (சங்கீதம் 71:17)

கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு வாலிபர் கூடுகை என்பது ஒவ்வொரு வாலிபரும் தனிப்பட்ட முறையில் மற்றும் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர உதவும் தேவாலயத்தின் முயற்சியாகும். இது இளைஞர் பயிற்சி முகாம்கள் மற்றும் கருத்தரங்குகளை நடத்துகிறது. மேலும், இதன் மூலம் இளைஞர்கள் வலுவான ஒழுக்கம், தெய்வீக பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் ஆளுமை ஆகியவற்றில் வெற்றி பெற உதவுகின்றது.